BIP Przedsiębiorstwo "NOGAT" Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych - BIP Przedsiębiorstwo "NOGAT" Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. z siedzibą w Kałdowie Wsi

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (dalej zwany „ADO”) jest Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork, tel. 55-272-21-66, e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez ADO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. jako ADO dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Dane osobowe i informacje przetwarzane są zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Wprowadzone wewnętrzne procedury i wytyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie poziomu zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów oraz wskazany w instrukcji kancelaryjnej, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Systemy w których przetwarzane są dane osobowe, w zależności od formy ich przetwarzania, są stosownie zabezpieczone.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 7. prawo do przeniesienia danych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.